NIKULYASAM · @nikulyasam 0 0 10 1

The Vampire Diaries (1x01)

NIKULYASAM · @nikulyasam 0 0 10 1

Elton John Academy Awards Viewing Party (Los Angeles - Feb 26, 2012)

NIKULYASAM · @nikulyasam 0 0 10 1

Хороший момент.

NIKULYASAM · @nikulyasam 0 0 10 1

Такая классная!

NIKULYASAM · @nikulyasam 0 0 10 1

Семья прежде всего!

NIKULYASAM · @nikulyasam 0 0 10 1

Нинуля

NIKULYASAM · @nikulyasam 0 0 10 1

Titanic 3D

NIKULYASAM · @nikulyasam 0 0 10 1

Великолепный Роб.

NIKULYASAM · @nikulyasam 0 0 10 1

Hi Nylon TV! I’m Nina Dobrev, and this is my cover shoot